Zpracování osobních údajů

Informace ke zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Název: Tenisový klub Havlíčkův Brod, z.s.
Sídlo: Ledečská 4069, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 02880741
Právní forma: spolek
Zástupce správce: předseda dle aktuálního zápisu ve Spolkovém rejstříku

 

Zpracovávané osobní údaje, účel zpracování, doba zpracování

 1. Seznam členů spolku obsahující zejména jméno, příjmení a bydliště člena spolku včetně jeho kontaktního telefonního čísla, e-mailové adresy nebo doručovací adresy.
  Účel zpracování – plnění povinností vyplývajících ze stanov spolku a zajišťování naplňování činnosti spolku.
  Doba zpracování – po dobu členství a 5 let následně.
 2. Seznam vlastníků permanentek obsahující zejména jméno, příjmení a bydliště člena spolku včetně jeho kontaktního telefonního čísla, e-mailové adresy nebo doručovací adresy.
  Účel zpracování – evidence oprávněných uživatelů tenisových kurtů, vedení účetnictví
  Doba zpracování – minimálně 3 roky po skončení platnosti permanentky
 3. Výsledky závodů obsahující zpravidla jméno, příjmení, příslušnost ke sportovnímu oddílu, rok narození a dosažený výsledek
  Účel zpracování – realizace závodní činnosti
  Doba zpracování – po časově neomezenou dobu
 4. Fotografie umístěné na internetových stránkách. Fotografie budou na internetových stránkách uveřejňovány pouze se souhlasem fotografovaných osob. Na žádost fotografované osoby budou dané fotografie z internetových stránek staženy nebo obličej osoby začerněn/rozmazán.
  Doba zpracování – do případného odvolání souhlasu

 

Zpřístupňování osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje jsou zpřístupňovány třetím osobám pouze způsobem vyplývajícím z právních předpisů. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány příjemcům ze zemí mimo EU ani mezinárodním organizacím.

 

Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Osobní údaje v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelných místnostech. Osobní údaje mohou být uloženy i v elektronické podobě na standardně zabezpečené výpočetní technice.

 

Základní práva subjektů údajů

 • právo požadovat přístup k osobním údajům (informace o zpracovávaných osobních údajích), jejich opravu či výmaz (pokud zpracování osobních údajů není právní povinností, další výjimky stanoví právní předpisy), dále požadovat potvrzení o zpracovávání či nezpracovávání konkrétních osobních údajů
 • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
 • právo požadovat omezení zpracování v případě tvrzené nepřesnosti osobních údajů, v případě protiprávního zpracování osobních údajů, v případě další nepotřebnosti osobních údajů

Bližší informace o právech subjektu údajů jsou uvedeny v nařízení EU č. 2016/679 GDPR zejména v čl. 13 až 22.

 

Základní povinnosti správce

 • zpracovávat osobní údaje jen za splnění podmínek vyplývajících z právních předpisů
 • zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu
 • osobní údaje zpracovávat korektně, přesně a transparentně
 • chránit osobní údaje před neoprávněným přístupem třetích osob

 

V případě porušení zabezpečení osobních údajů je povinností správce tuto skutečnost do 72 hodin oznámit Úřadu na ochranu osobních údajů, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud je pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, bude jim toto porušení oznámeno.

 

V Havlíčkově Brodě dne 14.6.2019

Lukáš Adamec
předseda spolku

Poslední změna: pondělí 24. června 2019, 13:20